Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

Nieuwe aanwinst

Oudheidkamer "Mr. Andreae" te Kollum is september 2010 in het bezit gekomen van een fraai gekleurd jak, dat destijds heeft toebehoord aan Binne Jans uit Eestrum. Binne Jans (Binnema), die leefde van 1765 tot 1838, was boer in Eestrum en kwam met vele anderen in verzet tegen de Patriotten in 1797. Dit verzet is bekend geworden als het Kollumer Oproer. De Patriotten waren in 1795 in Nederland aan de macht gekomen en hadden de Bataafsche Republiek gevormd naar Frans voorbeeld. In 1787 had men dat ook al eens geprobeerd, maar met behulp van een Pruisisch interventieleger was die omwenteling toen onderdrukt, waarna veel Patriottische politici naar Frankrijk waren uitgeweken. Nu kregen zij, met Franse steun, de kans om alsnog hun idealen te verwezenlijken.

In deze Franse tijd stonden Patriotten en Prinsgezinden soms fel tegen over elkaar. In de gemeente Kollumerland ontstonden onregelmatigheden toen per dorp moest worden bepaald welke bewoners geschikt waren voor de "burgerwapening", een soort dienstplicht. Op zaterdag 28 januari 1797 werd de bevolking van Burum daarvoor opgeroepen. Ze moesten zich melden in het Rechthuis te Kollum. Onder hen was ook ene Abele Reitzes. Toen deze terug ging naar Burum riep hij "Oranje Boven". Daarop werd hij in de nacht van 2 op 3 februari gevangen genomen. Eerst werd hij vastgezet in de kelder van het Rechthuis te Kollum met het doel hem later over te brengen naar het blokhuis te Leeuwarden. In de kelder van het Rechthuis, thans de Dierenzaak van Numan naast de brug aan de Voorstraat, is deze cel nog aanwezig.

De arrestatie van Abele was de druppel die de emmer deed overlopen. Uit het westen van de gemeente kwamen velen naar Kollum om Abele te bevrijden. De mannen waren bewapend met zeisen, snoeimessen, sikkels, en alles wat maar kon dienen om de tegenstanders schrik aan te jagen. Ze slaagden erin Abele Reitzes vrij te krijgen. Maar er werd versterking gestuurd vanuit Leeuwarden en een groot aantal oproerkraaiers werd gevangen gezet in de Maartenskerk te Kollum, waaronder Jan Binnes van Oudwoude. De volgende dag kwamen Prinsgezinden uit de verre omgeving weer in grote getale naar Kollum. En werden de troepen van de patriotten uit het dorp verdreven. Een detachement ruiters met friese paarden en twee veldstukken werd daarna naar Kollum en omgeving gestuurd en de rust keerde weer. De volgende dagen werden in geheel noord en noordoost-friesland rebellen gevangen genomen.

Er werden zware straffen opgelegd aan 168 gevangen genomen Prinsgezinden. Jan Binnes en (later) Salomon Levy werden ter dood gebracht, terwijl anderen hoge boetes kregen opgelegd. Een van de Prinsgezinden, die naar Kollum trokken, was Binne Jans uit Eestrum, geen familie van Jan Binnes uit Oudwoude. Het jasje, dat hij daarbij heeft gedragen, is door mevrouw Wymenga-Veltman uit Sneek nu geschonken aan de Oudheidkamer te Kollum. Daartoe trok een kleine delegatie uit het bestuur van de Oudheidkamer afgelopen donderdag naar Sneek om deze waardevolle herinnering aan deze bewogen Franse Tijd in ontvangst te nemen. Bij een op te zetten expositie met als thema het Kollumer Oproer, zal dit kledingstuk een voorname plaats in gaan nemen.

Nieuwe aanwinst voor Oudheidkamer Mr. Andreae

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bij de foto:
De overhandiging van het jak aan het bestuur. Mevrouw Fokje Wymenga-Veltman, secretaris Lukas Cazemier en bestuurslid Oebele Vries namens de Oudheidkamer.

Deel van het oude winkeltjeEen klein deel van de winkel uit het begin van de vorige eeuw.

Deel van de oude winkelHet vloeroppervlak was klein, een kamer van de woning, elke cm werd benut. Tot aan het plafond.

KinderspeelgoedOok voor kinderen is er veel te zien ....

footer